بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(55.49%) 631
خوب
(44.50%) 506
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1137