بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(57.15%) 627
خوب
(42.84%) 470
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1097