بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(50.66%) 685
خوب
(49.33%) 667
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1352