بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(52.18%) 670
خوب
(47.81%) 614
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1284