بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(50.70%) 867
خوب
(49.29%) 843
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1710