بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(53.32%) 642
خوب
(46.67%) 562
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1204