بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(49.89%) 694
خوب
(50.10%) 697
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1391