بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(44.58%) 885
خوب
(55.41%) 1100
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1985