بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(48.84%) 718
خوب
(51.15%) 752
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1470