بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(52.94%) 656
خوب
(47.05%) 583
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1239