بازار کار در رشته ی عمران پس از فارغ التحصیلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
(54.53%) 637
خوب
(45.46%) 531
بد

تعداد شرکت کنندگان : 1168